این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
20th International ISC Conference on Information Security and Cryptology (ISCISC2023)

:: Calendar Confجهت تغییر اطلاعت موجود در این صفحه به آدرس زیر بروید :
مدیریت سایت > صفحه اصلی > صفحه جدید

Paper Template

ISCISC2023 English ISeCure Paper Format

poster